Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Mastif Pirenejski Historia rasy


Share

Historia hiszpa?skiego mastifa pirenejskiego rozpocz??a si? prawdopodobnie a? 3000 lat temu, wtedy to istnia?y na Pó?wyspie Pirenejskim du?e i masywne psy pasterskie, których zadaniem by?a obrona i pilnowanie stad zwierz?t przed atakami wilków i nied?wiedzi. W?drowa?y one ze stadami owiec pod??aj?cymi ma wypas, w zale?no?ci od pory roku z po?udnia na pó?noc, lub z pó?nocy na po?udnie. Wszystkie te psy nale?a?y do jednego typu, lecz wed?ug pochodzenia dzielono je na mastify z Aragonu, mastify z Nawarry, mastify z La Manchy, mastify z Estremandury, mastify z Kastylii i mastify z Leon, oraz mastify pirenejskie. 
Historia mastifa pirenejskiego podobnie jak innych psów pilnuj?cych stad w Hiszpanii i Portugalii si?ga prawdopodobnie czasów, kiedy to du?e psy pasterskie i obronne przywiezione zosta?y przez Fenicjan. 
Prawdopodobnym jest równie? fakt, ?e mastif pirenejski istnia? w Hiszpanii ju? w czasach przedchrze?cija?skich. Takie wra?enie odnie?? mo?na analizuj?c pochodzenie nazwy rasy. S?owo mastin ma dwa ?ród?a. Pierwsze wywodzi si? z ?aci?skiego s?owa masuentus oznaczaj?cego w wolnym t?umaczeniu tyle, co oswojony, ?agodny lub te? udomowiony. Drug? mo?liwo?ci? jest, ?e s?owo mastin powsta?o równie? od ?aci?skiego s?owa mastibe oznaczaj?cego pasterza stad. Fakt ten, ?wiadczy? mo?e o bardzo starym pochodzeniu mastifa pirenejskiego.

Pierwsze wzmianki dotycz?ce mastifa iberyjskiego pojawiaj? si? ju? u Wergiliusza pomi?dzy 70 a 19 rokiem p.n.e. Dawa? on wskazówki na temat od?ywiania mastifa iberyjskiego, tak, aby sta? si? on najlepszym stró?em i obro?c? stad. Kolejnego mastifa iberyjskiego znale?? mo?na w dzie?ach Piliniusza oko?o 23-79 roku n.e. Collumella (I wiek n.e.) donosi o mastifie zwanym inaczej psem do byd?a: nadaj?ce si? do byd?a mastify s? przewa?nie kolory bia?ego, poniewa? tak lepiej odró?niaj? si? od wilków, z którymi walczy? musz? w ciemno?ciach ?witu. 
Mastif pirenejski pochodzi z po?udniowych zboczy Pirenejów. 
Oko?o roku 1946, Hiszpanie zacz?li kojarzy? mi?dzy sob? poszczególne typy mastifa, przypomnijmy, ?e wcze?niej dzielone je wed?ug pochodzenia na: mastify z Aragonu, Nawarry, La Manchy, Estremandury, Kastylii, Leonu, oraz mastify z Pirenejów. I tak psy, które charakteryzowa?y si? krótkim w?osem skojarzono z mastifem hiszpa?skim, a d?ugow?ose z ras? mastif pirenejski. Chocia? pierwotnie chodzi?o o tego samego psa, rasa zosta?a podzielona na francuskiego pirenejskiego psa górskiego i hiszpa?skiego mastifa pirenejskiego.

 

?ród?o: MOLOSY

Polish (Poland)Espańol(Spanish Formal International)English (United Kingdom)